פסילה מנהלית

לייעוץ חינם בנושא פסילה מנהלית חייגו – 050-809-0986

פסילה מנהלית ניתנת כנגד נהג אשר ביצע עבירת תנועה כגון, נהיגה בשכרות, נסיעה במהירות מופרזת, תאונות דרכים ועוד.

כאשר נהג מבצע עבירה, קצין משטרה בדרגת פקח ומעלה רשאי לפסול אותו מלהחזיק רישיון לתקופה שבין 30-90 יום הכל בהתאם לסוג העבירה. כאשר שוטר המבחין בנהג שעובר עבירת תנועה מוסמך לקחת את רישיון הנהיגה של אותו נהג ולהחליפו באישור חליפי ולזמנו לשימוע שיערך תוך 72 שעות מעת האירוע.

פסילה מנהלית ע"י קצין משטרה

קצין משטרה רשאי לפסול מנהלית נהג בלא נוכחותו אשר זומן לשימוע בתחנת המשטרה עקב עבירת תנועה שהוא ביצע ולא התייצב. כמו כן בית המשפט רשאי להאריך פסילה מנהלית גם עד לתום ההליכים.

נהג שקיבל פסילה מנהלית ע"י שוטר אינו רשאי לנוע עם הרכב. נהיגה בזמן פסילה תגרור אחריה ענישה חמורה מצד ביתי המשפט.

ניתן לפנות בבקשה לביטול פסילה מנהלית או לקצרה ע"י פנייה לבית המשפט השלום לתעבורה. על החלטת בית המשפט השלום לתעבורה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בזכות. על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער בזכות לבית המשפט העליון.

פסילה מנהלית למשך 30 יום: תוטל על נהג אשר ביצע עבירות כגון: נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, נהיגה במהירות מופרזת, אי ציות לתמרורים עצור ותן זכות קדימה בעבירות מהירות, עקיפה בדרך לא פנויה, עבירות של משקל יתר ותאונות  כאשר לא נגרם נזק.

פסילה מנהלית למשך 60 יום: תוטל על בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה ניחבל אדם או ניזוק רכוש ולקצין משטרה יש יסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום כנגד אותו נהג.

פסילה מנהלית למשך 90 יום: תוטל על נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים קטלנית אשר גרמה להרוגים. לקצין המשטרה אין שיקול דעת והוא נותן פסילה מנהלית למשך 90 יום ולקצין המשטרה יסוד סביר כי יוגש כתב אישום כנגד אותו נהג.

47.

(א) בסעיף זה, "קצין משטרה" – קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה.

(ב) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו.

(ג) (1)נטל השוטר את רישיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), יתן לנהג אישור על נטילת הרישיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה שלו: אישור שניתן כאמור יראו אותו כרישיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה.

(2) בזימון האמור בפסקה (1) יובהרו תוכנן של הוראות סעיפים קטנים (ו) ו- (ז), וכן יפורטו בו מקום ומספר הטלפון לקבלת תוכן החלטתו של קצין המשטרה.

(ד) לא נטל השוטר את רישיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), רשאי הוא לתת לנהג זימון כאמור בסעיף קטן (ג).

(ה). היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה לפי סעיף קטן (ב) ינהג כלהלן לפי הענין:

(1). בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם- יפסול את הנהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 90 ימים.

(2). בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש- רשאי הוא לפסול את הנהג מלהחזיק ברישיון הנהיגה לתקופה של 60 ימים.

(3). בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית – רשאי הוא לפסול את הנהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.

(ו) לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מלהחזיק ברישיון נהיגה לפי סעיף קטן (ה) גם בהעדרו ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מלהחזיק רישיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 67.

(ו1). נפסל אדם בידי קצין משטרה לפי הוראות סעיף קטן (ב) כפי שהוחלו בסימן ד' בפרק ד 1' לפקודת מסילת ברזל, מלהחזיק רישיון לנהיגת רכבת מקומית, לתקופה בשל עבירה שעבר כמפורט להלן הנוגעת לרכבת מקומית, רשאי קצין המשטרה לפסול את אותו אדם גם מלהחזיק ברישיון נהיגה, במהלך תקופה של הפסילה מהחזקת ברישיון לנהיגת רכבת מקומית, כולה או חלקה:

את העובדים של אביאור דודים זיכינו ב3 תיקים של פסילה

  1. עבירה לפי פרטים (1), (3) , (6) , (8) , או (11) בתוספת הרביעית, כפי שהוחלו בסימן ד'1 לפקודת מסילת הברזל.

2. עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל.

(ז). פסילה שהטיל קצין משטרה על הנהג מלהחזיק רישיון נהיגה תחל ממתן ההחלטה.

(ח). בחישוב תקופת הפסילה לא תבוא במנין התקופה שחלפה עד מסירת הרישיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה.

(ט). בית המשפט המוסמך לדון בעבירה, שבשלה נפסל רישיון לפי סעיף קטן (ה), רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור הדין או לבטל אותה, בתנאים או ללא תנאים.

(י). על אף האמור בסעיף קטן (ה) (2) ו- (3), רשאית רשות הרישוי מטעם הצבא ההגנה לישראל ליתן לאדם שנפסל כאמור באותו סעיף קטן רישיון נהיגה צבאי שעה שהוא משמש בתפקיד צבאי בלבד, אם הרשות משוכנעת כי הדבר דרוש לצורך צבאי דחוף ומוגדר: הוראות סעיף קטן זה לא תחול במקרה של תאונה בנסיבות האמורות בסעיף 64א.

(יא). קצין משטרה כאמור יחזיר רישיון נהיגה למי שנפסל מלהחזיק בו לפי סעיף זה, אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד בעל הרישיון.

ניתן לפנות בבקשה לביטול פסילה מנהלית או לקצרה ע"י פנייה לבית המשפט לתעבורה.

ביטול הפסילה המנהלית:  מי שקיבל פסילה מנהלית ע"י קצין משטרה, רשאי לבקש מבית המשפט  המוסמך לדון בעבירה ולבטל את הפסילה לפי סעיף 48  לפקודת התעבורה.