נהג חדש


מזל טוב! קיבלת רישיון נהיגה. בשנתיים הראשונות להצטרפותך למעגל הנהגים בישראל תשוייך לקטגוריה ייחודית הנקראת 'נהג חדש'. נהג חדש מוגדר ככזה במהלך השנתיים הראשונות לאחר קבלת רישיון הנהיגה ונדרשת ממנו שמירה יתרה על חוקי התעבורה וכן הגבלות מיוחדות.

על נהג חדש חלה חובה לנסוע עם מלווה למשך ששת החודשים הראשונים לנהיגתו, כאשר במהלך שלושת החודשים הראשונים יתלווה אליו המלווה גם בנהיגה ביום וגם בלילה ובמשך שלושת החודשים הנוספים על המלווה להתלוות לנהג החדש רק במשך שעות הלילה. על מנת שנהג חדש יקבל את רישיון הנהיגה הוא צריך לצבור לפחות 50 שעות נסיעה עם מלווה.

מלווה ייחשב לאדם שמלאו לו 24 ומחזיק ברישיון נהיגה  5 שנים לפחות או לאדם שמלאו לו 30 ומחזיק ברישיון נהיגה  3 שנים.

כמו כן, על הנהג החדש לנהוג במשנה זהירות, שכן בשל חוסר ניסיונו בכביש (ובד"כ גם גילו הצעיר יחסית) הוא מועד לביצוע עבירות תנועה, בפרט על הנהג החדש להיזהר ולהימנע מביצוע עבירה חמורה המנויה לתוספת השלישית לפקודת התעבורה, כדלהלן:

(-) אי מתן זכות קדימה

(-) נהיגה תחת השפעת סמים ואלכוהול.

(-) נהיגה במהירות מופרזת.

(-) נהיגה ללא רישיון תקף.

(-) שימוש ברכב לביצוע פשע.

(-) עבירה שגרמה לתאונת דרכים.

(-) עקיפה לא חוקית.

(-) אי דיווח על תאונת דרכים ו/או אי מסירת פרטים במקרה של תאונה.

(-) עבירה שבגינה נשלל רישיון הנהיגה של נהג חדש לשלושה חודשיים לפחות.

12 א 1. (א) "מלווה" – מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף שטרם מלאו לו  24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות, ואולם אדם לא ייחשב מלווה לענין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64.ב.

(ב). לא ינהג נהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רישיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצידו, מלווה.

(ג). (פקע).

(ד). רשות הרישוי תציין ברישיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).

(ה). הוראות סעיף זה וסעיף 12 א 2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג ברכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

12 א 2. נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12 א 1 , לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות המלווה.